FLT Konzept - Covid-19

13.05.2024

28.01.2024

16.01.2024

08.05.2020 Divers

Léif Tennisspiller, Léif Veräiner,

Ab e Meindeg 11. Mee dierfe mir nees Tennis op eise Baussenanlage spillen. Laang hu mir op dee Moment gewaart, dofir ass d'Freed duebel esou grouss.
Fir dass mir als Gesellschaft op eisem Wee zréck zur Normalitéit keng Réckschléi erliewen ass all Eenzele gefrot fir Verantwortung ze iwwerhuelen. Dat zielt natierlech och um Tennisterrain.

Dofir huet d'Lëtzebuerger Tennis Federatioun e Konzept ausgeschafft wat mir dem Sportminister virgeluecht hunn. Dir fannt eist Konzept hei drënner op lëtzebuergesch, däitsch a franséisch. Wichteg ass, dass d'Consignen onbedéngt agehale ginn an dass de Recommandatioune Rechnung gedroe gëtt fir dass mir net an Zukunft riskéieren eis Tennisterrainen nees mussen zou ze maachen.

All eenzele Spiller, Trainer, Komiteesmember a Frënd vum Tennis dréit en Deel vun der Verantwortung fir eise Sport an eis Gesellschaft. Dofir: Vill Freed um Terrain ab e Méindeg a bleift gesond.
 


Covid-19 – FLT Konzept

FIR D'VERÄINER (OUTDOOR)

 • Di allgemeng Virgaben a punkto Hygiènesreegelen, genee esou wéi di elementar Sécherheetsvirgabe vun der Regierung sinn zu all Moment anzehalen (zB de Mindestofstand, Maskepflicht bei manner ewéi 2 Meter Distanz,...).
 • D’Veräiner mussen dofir Suergen, dass Persounen déi op den Tennisanlage schaffe mat dem néidege Sécherheetsmaterial ekippéiert ginn (Händschen, Masken, Desinfektiounsmëttel).
 • Clubhaiser, Buvetten, Restauranten, Vestiairen, Duschen an allgemeng Raim an de Clubhaiser bleiwe bis op Weideres zou.
 • Den Zougang zu den Toiletten am Clubhaus dierf opsinn wa keng aner Toiletten um Tennssite disponibel sinn.
 • D'Opstelle vun Desinfektiounsmëttel bei all Terrain gëtt staark recommandéiert, genee esou ewéi d’Bereetstelle vun Einweg-Händsche bei den Ofzéimatten fir den Terrain nom Spillen ofzezéien respektiv bei den Tennisschläich fir den Terrain ze nätzen.
 • D'Tennisanlag ass just op fir Leit déi Tennis spille kommen.
 • D'Sëtzbänken op den Terraine sti mindestens 4 Meter auseneen an all Bänk dierf vu just maximal 1 Spiller pro Tennisunitéit benotz ginn.
 • All Veräin muss dëst COVID-19 Tennis Reglement op der Tennisanlag ophänken.

FIR D'SPILLER (OUTDOOR)

 • Reservéiert ären Tennisterrain am Virfeld!
 • An enger 1. Phase dierf just Simpel gespillt ginn. Ab wéini Dubbel dierf gespillt ginn, gëtt a Récksprooch mat den offiziellen Instanzen, matgedeelt.

Ausnam: 2 Spiller déi zesumme wunnen dierfe matenee géint 2 aner Spiller déi och zesumme wunnen Dubbel spillen.

 • D’Spiller kommen eréischt kuerz virum Ufank (max 5 Min) vun der reservéierter Tennisunitéit op d'Anlag fir Kontakter tëschent de Spiller ze vermeiden.
 • Falls sech beim Eran- oder Erausgoen op den Terrain Leit begéine mussen déi 2 Spiller stoe bleiwen a Virfaart huet ëmmer de Spiller dee vum Terrain erof geet.
 • Op den typeschen Tennis Handshake gëtt verzicht.
 • Et gëtt recommandéiert, dass all Spiller och ëmmer selwer Desinfektiounsmëttel derbäi huet.
 • Tennisbäll musse markéiert ginn, an all Spiller dierf just seng eege Bäll upaken.
 • All Spiller ass fir sech selwer responsabel.

 

FIR DEN TRAINING (OUTDOOR)

 • Pufferzone sinn op all Terrain anzeriichten (Grafik).
 • All Spiller kënnt eleng op den Terrain eran.
 • Op all Terrain stinn Desinfektiounsmëttel bei den Trainer zur Verfügung (Hänn virun an no all Training desinfizéieren).
 • Physesche Kontakt tëscht de Spiller respektiv dem Trainer an de Spiller ass ze vermeiden.
 • Den Training ass an enger éischter Phase méiglech a Gruppe vu maximal 2 Spiller plus 1 Trainer (mat dem néidegen Ofstand).
 • Hëllefsmëttel fir den Training ze organiséieren (Staangen, Hittercher,...) dierfe just vum Trainer opgestallt an ofgebaut ginn
 • D’Tennisbäll solle prinzipiell just mat speziellen Tenniskierf oder sougenannten Tennisballsammelröhren agesammelt ginn.
 • D’Trainer si responsabel fir d’Trainingsmaterial reegelméisseg ze desinfi-zéiere wat wärend den Trainingsunitéite gebraucht gëtt.

Covid-19 – FLT Konzept

FÜR DIE VEREINE (OUTDOOR)

 • Die allgemeinen Vorgaben der Regierung betreffend der Hygieneregeln und der grundlegenden Sicherheitsvorgaben sind jederzeit einzuhalten (z. Bsp. Mindest-abstandregeln, Maskenpflicht bei weniger wie 2m Abstand, ...).
 • Die Vereine müssen dafür sorgen, dass Personen, die auf den Tennisanlagen arbeiten, mit dem nötigen Sicherheitsmaterial ausgerüstet sind (Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe).
 • Clubhäuser, Bar, Restaurant, Clubräume, Garderoben und weitere Räumlichkeiten bleiben bis auf weiteres geschlossen.
 • Der Zugang zu den WC-Anlagen im Clubhaus muss möglich sein, wenn keine anderen WCs auf der Anlage vorhanden sind.
 • Das Aufstellen von Desinfektionsmittel auf jedem Platz wird empfohlen, genauso wie das Bereitstellen von Einweghandschuhen bei den Abziehmatten und den Berieselungsschläuchen.
 • Die Tennisanlage ist nur für Personen geöffnet, die zum Tennis spielen kommen.
 • Die Sitzbänke auf dem Platz sind so aufgestellt, dass ein Mindestabstand von 4 Metern zwischen den Bänken besteht. Jede Bank darf nur von maximal einem Spieler pro Tenniseinheit benutzt werden.
 • Jeder Verein muss diese COVID-19 Tennis Regeln sichtbar auf der Tennisanlage anbringen.

FÜR DIE SPIELER (OUTDOOR)

 • Reserviert eure Plätze im Vorfeld!
 • In einer 1. Phase sind nur Einzelspiele gestattet. Ab wann wieder Doppelspiele erlaubt sein werden, wird in Rücksprache mit den offiziellen Instanzen, mitgeteilt.  

Ausnahme: Das Doppelspeil ist erlaubt für Doppelpaarungen die jeweils ein und demselben Haushalt angehören.

 • Spieler sollen erst so kurz wie möglich (max. 5 Minuten) vor Spielbeginn auf die Anlage kommen, um den Kontakt mit den vorher spielenden Spielern zu vermeiden.
 • Falls sich beim Betreten und Verlassen des Platzes Personen begegnen, muss eine Person warten. Vortritt hat immer die Person, die den Platz verlässt.
 • Auf den typischen Tennis Handshake wird verzichtet.
 • Es wird empfohlen, dass jeder Spieler sein eigenes Desinfektionsmittel dabei hat.
 • Die Tennisbälle müssen deutlich erkennbar markiert sein, so dass jeder Spieler nur jeweils seine eigenen Bälle anfasst.
 • Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil und ist für sich selbst verantwortlich.

FÜR DAS TRAINING (OUTDOOR)

 • Pufferzonen sind auf jedem Spielfeld einzurichten (Grafik).
 • Jeder Spieler betritt den Platz alleine.
 • Auf jedem Platz stellt der Trainer Desinfektionsmittel zur Verfügung (Hände vor und nach jedem Training desinfizieren).
 • Physischer Kontakt zwischen den Spielern respektive dem Trainer und den Spielern ist zu vermeiden.
 • Das Training ist in einer ersten Phase in Gruppen von maximal 2 Spielern plus Trainer möglich (mit dem nötigen Abstand).
 • Hilfsmittel um das Training zu organisieren (Stangen, Hütchen, …) dürfen nur vom Trainer aufgestellt und abgeräumt werden.
 • Die Tennisbälle sollen prinzipiell mit speziellen Tenniskörben oder sogenannten Tennisballsammelröhrchen eingesammelt werden.
 • Die Trainer sind für das regelmäßige Desinfizieren des Trainingsmaterials verantwortlich, welches für das Training benötigt wird.

Covid-19 – Concept de la FLT

POUR LES CLUBS (OUTDOOR)

 • Les dispositions générales du gouvernement concernant les règles d'hygiène et les normes de sécurité de base doivent être respectées à tout moment (p. ex. : règles de distance minimale, obligation de porter un masque à moins de 2 m de distance, etc.).
 • Les clubs doivent veiller à ce que les personnes travaillant sur les courts de tennis soient équipées adéquatement (masques, désinfectant, gants).
 • Les clubhouse, buvettes, restaurants, vestiaires et autres pièces/salles restent fermés jusqu'à nouvel ordre.
 • L'accès aux toilettes du clubhouse est autorisé s’il n’y a pas d’autres toilettes disponibles sur le site.
 • Il est recommandé de mettre du désinfectant sur chaque court, ainsi que des gants jetables au niveau des filets de balayage et des tuyaux d’arrosage.
 • Les infrastructures de tennis sont uniquement ouvertes aux personnes qui viennent jouer au tennis.
 • Les bancs doivent être espacés de 4 mètres au minimum. Chaque banc ne peut être utilisé par un seul joueur.
 • Chaque club doit afficher ce règlement COVID-19 sur ses installations de tennis de manière bien visible.

POUR LES JOUEURS (OUTDOOR)

 • Réservez votre terrain à l’avance!
 • Dans une 1ère phase, seuls les simples sont autorisés. La date à laquelle les doubles seront à nouveau autorisés sera publiée en temps utile après consultation avec les autorités en charge.

Exception : les joueurs faisant partie d’un même ménage peuvent jouer ensemble contre une équipe constituée de 2 joueurs faisant eux aussi partie d’un même ménage.

 • Pour éviter tout contact avec d’autres personnes, les joueurs ne peuvent arriver sur les installations de tennis qu’au maximum 5 minutes avant le début de leur séance.
 • Si des personnes devaient se croiser en entrant ou en sortant du terrain, la personne qui quitte le terrain a toujours la priorité.
 • La poignée de main caractéristique du tennis n'est pas autorisée.
 • Il est recommandé aux joueurs d'apporter toujours leur propre désinfectant.
 • Toutes les balles doivent être marquées clairement afin que chaque joueur puisse s’assurer de ne prendre en main que ses propres balles.
 • Chaque joueur est responsable de sa propre personne et de ses actes.

POUR L’ENTRAÎNEMENT (OUTDOOR)

 • Des zones tampons doivent être mises en place sur chaque terrain (graphique).
 • Chaque joueur entre seul sur le terrain.
 • Sur chaque terrain du désinfectant est disponible afin que les joueurs puissent désinfecter leurs mains avant et après chaque séance d’entraînement.
 • Le contact physique entre les joueurs et/ou l'entraîneur est à éviter.
 • Dans une 1ière phase l'entraînement est possible en groupes de 2 joueurs maximum en plus de l'entraîneur par terrain (avec la distance nécessaire).
 • Le matériel didactique (bâtons, cônes, ...) peut seulement être mis en place et rangé par l'entraîneur.
 • Les balles de tennis doivent être ramassées à l'aide de paniers de tennis spéciaux ou de tubes ramasseurs de balles de tennis.
 • Les entraîneurs sont tenus de désinfecter régulièrement le matériel utilisé durant l’entraînement.