NEWS: UPDATE FLT: "TENNIS A CORONA ZÄITEN"

09.02.2024

28.01.2024

16.01.2024

28.05.2020 Divers

Léif Tennisspiller, Léif Veräiner,

D'FLT ass frou dass d'Regierung déi nächst Phase vum Deconfinement erkläert huet, déi fir eis Veräiner a Spiller e weidere Schrëtt hin zu enger neier Normalitéit, um a ronderëm den Tennisterrain wäert feieren.

Doduerch dass mir keng Kontaktsportart si gëtt et an eisem Fall weider Ouverturen, a mir dierfen ab dem 29.Mee 2020 nees eis Clubhaiser, Vestiairen, Duschen an Tennishalen nieft den elo schonn zougängleche Baussenterraien opmaachen. 

Donieft ass et erlaabt och nees en normalen Trainingsmodus unzebidden, well et keng Restriktioun méi gëtt wat d'Unzuel u Spiller um Terrain ugeet. Dh och Dubbel spillen ass nees méiglech.

Allerdéngs MUSS opgepasst ginn, dass zu all Moment déi allgemeng Sécherheetsmesuren agehale ginn. Dh besonnesch d'Sécherheetsofstänn (2 Meter) sinn hei ze berécksiichtegen.

Allgemeng si momentan nach keng sportlech Kompetitiounen am Land autoriséiert, dofir musse mir déi weider Phasen ofwaarden ier mir do eng Kommunikatioun maache kënnen.

D'FLT huet hiert COVID-19 Konzept un Hand vun dësen neie Richtlinnen adaptéiert a stellt elo allgemeng Recommandatiounen zur Verfügung déi dir och hei erëmfannt a wou dir Iech kënnt drun orientéieren.

Wat d'Restauratioun op den Tennissitten ubelaangt muss sech un d'Reglementatioun an d'Recommandatioun fir den HORECA Secteur gehale ginn.

D'Lëtzebuerger Tennis Federatioun seet alle Spiller a Veräiner MERCI fir hir Kooperatioun an hir Hëllef an de leschte Wochen. Zesumme konnte mir erreechen, dass elo eng quasi Normalitéit op den Tennissitte wäert sinn. Wa mir an den nächste Wochen och esou solidaresch a verantwortungsvoll bleiwen, kënne mir eis op déi nächst Etappe freeën.

Den CA vun der FLT


TENNIS DECONFINEMENT – UPDATE 26.MEE 2020
RECOMMANDATIOUNEN FLT

FIR D'VERÄINER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Di allgemeng Virgaben a punkto Hygiènesreegelen, genee esou wéi di elementar Sécherheetsvirgabe vun der Regierung sinn zu all Moment anzehalen. (zB de Mindestofstand, Maskepflicht bei manner ewéi 2 Meter Distanz,...).

2) D’Veräiner mussen dofir Suergen, dass Persounen déi op den Tennisanlage schaffe mat dem néidege Sécherheetsmaterial ekippéiert ginn (Masken, Desinfektiounsmëttel, Händschen)

3) D'Opstelle vun Desinfektiounsmëttel bei all Terrain gëtt staark recommandéiert, genee esou ewéi d’Bereetstelle vun Einweg-Händsche bei den Ofzéimatten fir den Terrain nom Spillen ofzezéien respektiv bei den Tennisschläich fir den Terrain ze nätzen.

FIR D'SPILLER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Reservéiert ären Tennisterrain am Virfeld!

2) Op den typeschen Tennis Handshake gëtt verzicht.

3) Et gëtt recommandéiert, dass all Spiller och ëmmer selwer Desinfektiounsmëttel derbäi huet.

4) All Spiller ass fir sech selwer responsabel.

FIR DEN TRAINING (INDOOR & OUTDOOR)

1) Pufferzone sinn op all Terrain anzeriichten (Grafik).

2) Op all Terrain stinn Desinfektiounsmëttel bei den Trainer zur Verfügung (Hänn virun an no all Training desinfizéieren).

3) Physesche Kontakt tëscht de Spiller respektiv dem Trainer an de Spiller ass ze vermeiden.

4) Den Training ass recommandéiert a Gruppe vu bis zu maximal 4 Spiller plus Trainer pro Terrain (mat dem néidegen Ofstand).

5) Hëllefsmëttel fir den Training ze organiséieren (Staangen, Hittercher,...) dierfe just vum Trainer opgestallt an ofgebaut ginn.

6) D’Tennisbäll solle prinzipiell just mat speziellen Tenniskierf oder sougenannten Tennisballsammelröhren agesammelt ginn.

7) D’Trainer si responsabel fir d’Trainingsmaterial reegelméisseg ze desinfizéiere wat wärend den Trainingsunitéite gebraucht gëtt.


LOCKERUNGEN IM TENNIS – UPDATE 26 MAI 2020
EMPFEHLUNGEN FLT

FÜR DIE VEREINE (INDOOR & OUTDOOR)

1) Die allgemeinen Vorgaben der Regierung betreffend Hygieneregeln und grundlegende Sicherheitsvorgaben sind jederzeit einzuhalten. (Mindestabstandregeln, Maskenpflicht bei weniger wie 2m Abstand usw.)

2) Die Vereine müssen dafür sorgen, dass Personen, die auf den Tennisanlagen arbeiten, mit dem nötigen Sicherheitsmaterial ausgerüstet sind (Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe).

3) Das Aufstellen von Desinfektionsmittel auf jedem Platz wird empfohlen, genauso wie das Bereitstellen von Einweghandschuhen bei den Abziehmatten, um damit nach dem Spiel den Platz zu säubern respektive bei den Schläuchen, um den Platz anschließend zu bewässern.

 FÜR DIE SPIELER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Reserviert eure Plätze im Vorfeld!

2) Auf den typischen Tennis Handshake wird verzichtet.

3) Es wird empfohlen, dass Spieler auch ihr eigenes Desinfektionsmittel dabeihaben.

4) Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.

FÜR DAS TRAINING (INDOOR & OUTDOOR)

1) Pufferzonen sind auf jedem Spielfeld einzurichten (Grafik).

2) Auf jedem Platz stellt der Trainer Desinfektionsmittel zur Verfügung (Hände vor und nach jedem Training desinfizieren).

3) Physischer Kontakt zwischen den Spielern respektive dem Trainer und den Spielern ist zu vermeiden.

4) Das Training in Gruppen bis zu maximal 4 Spielern plus Trainer möglich (mit dem nötigen Abstand).

5) Hilfsmittel um das Training zu organisieren (Stangen, Hütchen, …) dürfen nur vom Trainer aufgestellt und abgeräumt werden.

6) Die Tennisbälle sollen prinzipiell mit speziellen Tenniskörben oder sogenannten Tennisballsammelröhrchen eingesammelt werden.

7) Die Trainer sind für das regelmäßige Desinfizieren des Trainingsmaterials verantwortlich, welches für das Training benötigt wird.


DECONFINEMENT DU TENNIS – UPDATE 26 MAI 2020
RECOMMANDATIONS FLT

POUR LES CLUBS (INDOOR & OUTDOOR)

1) Les exigences générales du gouvernement concernant les règles d'hygiène et les normes de sécurité de base doivent être respectées à tout moment. (Règles de distance minimale, obligation de porter un masque à moins de 2 m de distance, etc.)

2) Les clubs doivent veiller à ce que les personnes travaillant sur les courts de tennis soient équipées des équipements de sécurité nécessaires (masques, désinfectants, gants).

3) Il est recommandé de mettre du désinfectant sur chaque court, ainsi que des gants jetables au niveau des filets de balayage, pour nettoyer le court après l’entraînement, respectivement au niveau des tuyaux, pour arroser le terrain.

POUR LES JOUEURS (INDOOR & OUTDOOR)

1) Réservez votre terrain à l’avance!

2) Le poignée de main typique du tennis n'est pas autorisée.

3) Il est recommandé aux joueurs d'apporter toujours leur propre désinfectant.

4) Chaque joueur prend part au jeu à ses propres risques.

POUR L’ENTRAÎNEMENT (INDOOR & OUTDOOR)

1) Des zones tampons doivent être mises en place sur chaque terrain (graphique).

2) L’entraîneur est obligé de fournir avant et après chaque séance d’entraînement du désinfectant à ses élèves.

3) Le contact physique entre les joueurs ou l'entraîneur et les joueurs doit être évité.

4) Dans une 1ière phase l'entraînement est possible en groupes de 4 joueurs maximum plus l'entraîneur (avec la distance nécessaire).

5) Le matériel didactique (bâtons, cônes, ...) peut seulement être mis en place et rangé par l'entraîneur.

6) Les balles de tennis doivent être ramassées à l'aide de paniers de tennis spéciaux ou de tubes ramasseurs de balles de tennis.

7) Les entraîneurs sont responsables pour la désinfection régulière du matériel utilisé durant l’entraînement.